Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cistí Athmhuintearais agus Frithsheicteachais

Tugann na Cistí Athmhuintearais agus Frithsheicteachais deontais d’eagraíochtaí atá ag obair chun caidreamh níos fearr a chothú laistigh agus idir na traidisiúin i dTuaisceart Éireann, idir an Tuaisceart agus an Deisceart, agus idir Éire agus an Bhreatain.

 • An rud a dhéantar
 • An bhfuil mise incháilithe?
 • Conas iarratas a dhéanamh
 • Tuairisciú
 • Deontais roimhe seo

An rud a dhéantar

An rud a dhéantar

Tugtar maoiniú d’eagraíochtaí neamhrialtais (NGOanna), do ghrúpaí pobail agus d’eagraíochtaí deonacha chun tacú leis an athmhuintearas agus chun tuiscint níos fearr a chruthú idir dhaoine agus idir thraidisiúin ar oileán na hÉireann agus idir Éire agus an Bhreatain.

Tá an Ciste Athmhuintearais ag feidhmiú ó 1982, agus cuireadh go suntasach leis i 1998 tar éis síniú Chomhaontú Aoine an Chéasta.

Tugadh an Ciste Frithsheicteachais isteach i 2008 chun cuidiú le pobail i dTuaisceart Éireann aghaidh a thabhairt ar an seicteachas agus caoinfhulaingt a chur chun cinn.

Is ionann buiséad iomlán na gCistí Athmhuintearais agus Frithsheicteachais i 2013 agus €2.7 milliún.

An bhfuil mise incháilithe?

An bhfuil mise incháilithe?

Déantar iarratais a mheas ar bhonn na gcritéar seo a leanas. Ba chóir duit na critéir a léamh agus cur isteach ar an gciste is fearr a oireann don tionscadal atá i gceist agat a chur i gcrích.

Critéir don Chiste Athmhuintearais

 • Athmhuintearas trí oideachas, idirphlé agus cultúr
 • Forbairt agus cothabháil nasc trasteorann suntasacha
 • Cur chun cinn caidreamh Angla-Éireannach feabhsaithe
 • Cur chun cinn gníomhaíochtaí trasphobail agus idirchreidimh
 • Cur chun cinn na caoinfhulaingthe agus glacadh le hilchineálacht chultúrtha
 • Taighde acadúil dírithe ar an athmhuintearas a chur chun cinn
 • Cion tairbhe don athmhuintearas polaitiúil.

Critéir don Chiste Frithsheicteachais

 • Frithsheicteachas a chur chun cinn trí oideachas, idirphlé agus cultúr
 • Cur chun cinn na caoinfhulaingthe agus glacadh le hilchineálacht chultúrtha
 • Eolas agus tuiscint ar chultúir, ar chreidimh, ar thraidisiúin daoine eile a leathnú amach
 • Laghdú ar bhacainní cultúrtha, sóisialta agus creidimh
 • Dúshlán a thabhairt do na steiréitíopaí a bhíonn agat féin agus ag daoine eile maidir le pobail/céannachtaí  
 • Feasacht a ardú faoin gcaoi a chuireann teanga agus gníomhartha leis an seicteachas agus leis an éadfhulaingt
 • Daoine ó chúlraí difriúla a thabhairt le chéile chun oibriú i dtreo sprice coiteann.

Cinntí

Is é an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a dhéanann cinntí maoinithe agus bíonn siad bunaithe ar mholtaí a dhéanann Coiste Comhairleach Idir-rannach.

Déantar cinntí ar bhonn na gcritéar cáilitheachta. Beidh tionchar freisin ag líon agus ag cáilíocht na n-iarratas a chuirtear isteach, agus ag leibhéal an mhaoinithe atá ar fáil, ar chinntí. Déantar iarracht a chinntiú go bhfuil dáileadh na gcistí chomh leathan agus chomh cothrom agus is féidir, bunaithe ar láidreacht iarratas aonair. Is cinneadh críochnaitheach é cinneadh an Aire.

Conas iarratas a dhéanamh

Conas iarratas a dhéanamh

Cuirtear deontais ar fáil ar bhonn aonuaire, ach féadfaidh eagraíochtaí cur isteach ar mhaoiniú i mblianta comhleanúnacha. Do ghníomhaíochtaí tionscadail a thugtar maoiniú de ghnáth, ach déanfar íocaíocht i leith costas reatha a mheas freisin.

Ní thugtar deontais de ghnáth do chostais chaipitil, do thuarastail, d’imeachtaí/ghníomhaíochtaí atá tarlaithe cheana, ná do thaisteal lasmuigh den oileán.

Maoiniú i 2014

Dé hAoine an 26 Meán Fómhair 2014 a dhúnfaidh an dara babhta maoinithe.

Na nithe is gá duit a chur ar fáil

Chun iarratas a dhéanamh ar na Cistí ba chóir duit na doiciméid seo a leanas a chur chugainn:

 • chomhlánaithe. D’fhéadfadh go dteastódh an leagan is deireanaí de Adobe Reader a bheith ar do ríomhaire chun é seo a chomhlánú. Tá Adobe Reader ar fáil saor in aisce tríd an nasc seo: http://get.adobe.com/reader/. Ba chóir duit cóip sínithe den fhoirm a chur chugainn. 
 • Foirm mhionsonraí bainc, comhlánaithe go hiomlán. Comhlánaigh na boscaí go léir ar an fhoirm le do thoil – lena n-áirítear an IBAN agus Swift Code. Mura ndéanann tú seo beidh orainn an t-iarratas a chur ar ais chugat.
 • Litir thacaíochta ó aon eagraíochtaí páirtnéireachta. Tá litreacha ag teastáil ó eagraíochtaí ar bith a mbeidh baint dhíreach acu leis an tionscadal, sa chaoi go mbeidh a fhios gur aontaigh siad an tionscadal a chur i gcrích. Níl aon ghá litreacha tacaíochta ginearálta nó tagartha a chur isteach. 
 • Deimhniú imréitigh cánach bailí eisithe ag Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann d’aon iarratais ar €10,000 nó níos mó.
 • Aon tuairiscí agus cuntais atá dlite do dheontais roimhe seo. Déan teagmháil linn le do thoil má tá tú ag iarraidh a sheiceáil an bhfuil do thuairiscí dlite

Ní féidir d’iarratas a phróiseáil mura gcuireann tú isteach na doiciméid ar fad thuas roimh an sprioc-am

Cén áit leis an iarratas a chur isteach

Féadfaidh tú doiciméid a chur sa phost chuig:

Na Cistí Athmhuintearais/Frithsheicteachais

An Rannóg Angla-Éireannach

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

80 Faiche Stiabhna

Baile Átha Cliath 2

Imréiteach Cánach

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar €10,000 nó níos mó i dtréimhse 12 mí, caithfidh tú Deimhniú Imréitigh Cánach bailí a chur isteach le d’iarratas. Eisíonn Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann an Deimhniú seo. Is próiseas éasca é deimhniú imréitigh cánach a fháil agus is féidir é a dhéanamh trí ríomhphost.

Más eagraíocht chónaitheach sa Stát d’eagraíocht ba chóir go mbeifeá ábalta cur isteach ar dheimhniú imréitigh cánach.

Má tá d’eagraíocht lonnaithe i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór ba chóir duit Foirm TC1 a chomhlánú agus é a chur díreach chuig Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann ag:

nonrestaxclearance@revenue.ie

Uimhir facs: 00 353 61 401012.

Tá eolas mionsonraithe ar fáil ag www.revenue.ie.

Tabhair ar aird le do thoil …..

gur foirm iarratais í an fhoirm TC1 ar chóir duit a chur go díreach chuig Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann, agus ní chugainn.


Mar a leagadh amach i Straitéis an Chiste Athmhuintearais 2014-2017 agus mar a d’fhógair an tAire Flanagan ag an bhFóram Athmhuintearais Líonraithe le deireanaí, féadfaidh eagraíochtaí a fuair maoiniú tionscadal-bhunaithe ón gCiste Athmhuintearais i mblianta roimhe seo iarratas a dhéanamh chun a bheith ina gcomhpháirtithe straitéiseacha trí bliana ar an gCiste. Tabhair ar aird le do thoil go mbeidh suas le huasmhéid 5 chomhpháirtí straitéiseacha ann i mbliain ar bith agus caithfidh eagraíochtaí comhpháirtí na critéir atá leagtha amach sa Straitéis a chomhlíonadh.

Le hiarratas a dhéanamh chun a bheith mar chomhpháirtí straitéiseach sa dara babhta de mhaoiniú 2014 (spriocdháta 26 Meán Fómhair), ba chóir d’eagraíochtaí:

 1. Teagmháil a dhéanamh leis an gCiste Athmhuintearais agus suim a léiriú i bheith ina gcomhpháirtí straitéiseach.
 2. Comhlánaigh an fhoirm iarratais chaighdeánach ar bhonn aon bhliain amháin agus tabhair imlíne den chineál oibre a shamhlófaí a dhéanfaí thar na trí bliana maoinithe.

Déanfaimid teagmháil i nDeireadh Fómhair leis na heagraíochtaí uile a léirigh suim agus a chuir iarratas ar mhaoiniú isteach.

Tuairisciú

Tuairisciú

Ba chóir duit tuairisc a chur chugainn a luaithe agus atá an tionscadal tugtha chun críche nó nuair a bhíonn an tréimhse ama don tionscadal críochnaithe.  

Ba chóir duit na cuntais bhliantúla don eagraíocht a chur chugainn freisin. Má tá an deontas os cionn €12,500, ba chóir go mbeadh cuntais na heagraíochta iniúchta go seachtrach.

Ba chóir go mbeadh ár ndeontas liostaithe go soiléir mar iontráil ar leith sna cuntais leis an lipéad: an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – Cistí Athmhuintearais/Frithsheicteachais.

An teimpléad tuairiscithe a úsáid

Caithfidh tú ár dteimpléad tuairiscithe a úsáid agus tuairiscí á scríobh.

Deontais roimhe seo

Deontais roimhe seo

2013

Íoslódaigh achoimre den Ciste Athmhuintearais agus An Ciste Frith-Sheicteachais chun liosta na n-eagraíochtaí a fuair maoiniú, agus an méid a fuaireadar, a fheiceáil.

2012

Íoslódaigh achoimre den Ciste Athmhuintearais‌ agus An Ciste Frith-Sheicteachais chun liosta na n-eagraíochtaí a fuair maoiniú, agus an méid a fuaireadar, a fheiceáil.

Teagmháil a seoladh

Cistí Athmhuintearais/Frithsheicteachais,
An Rannóg Angla-Éireannach,
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,
80 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Ríomhphost: Cuir isteach do cheist anseo