Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Clár COF na hÉireann

Oibríonn clár cúnaimh oifigiúil forbartha Rialtas na hÉireann (COF) thar ceann mhuintir na hÉireann chun aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht, ocras agus neamhionannas i gcuid de na tíortha is boichte ar domhan agus is cuid lárnach de bheartas eachtrach na hÉireann é.

Céard a Dhéanaimid

Díríonn clár comhoibrithe forbartha na hÉireann ar bhochtaineacht, ocras agus riachtanas daonnúil a laghdú, le fócas ar leith ar an Afraic fho-Shahárach. Trí thacú le forbairt fhadtéarmach agus chun cúnamh daonnúil a chur ar fáil in os cionn ochtó tír, táimid ag cabhrú chun todhchaí níos fearr a thógáil le haghaidh roinnt de na daoine agus na pobail is boichte ar domhan.

CuireannDomhan Níos Fearr, beartas na hÉireann um fhorbairt idirnáisiúnta,an creat do chlár comhair forbartha na hÉireann ar fáil atá ag leathnú sna deich mbliana amach romhainn. Leagtar amach bealach soiléir chun ár n-uaillmhian maidir le domhan níos cothroime, níos síochánta agus níos inbhuanaithe a bhaint amach, ag múnlú agus ag cosaint ár seasmhachta, ár rathúnais, ár leasanna roinnte agus ár dtodhchaí chomhchoiteann.

Is iad seo a leanas tosaíochtaí forbartha na hÉireann, mar atá leagtha amach i nDomhan Níos Fearr: Riachtanas Daonnúil a Laghdú, Gníomhú ar son na hAeráide, Comhionannas Inscne agus Rialachas a Neartú. Dírímid ar réimsí a bhfuil saineolas cruthaithe againn orthu agus inar féidir difríocht mhór a dhéanamh, lena n-áirítear an choinbhleacht a chosc agus a réiteach, córais bhia agus cothú, sláinte, cosaint shóisialta agus oideachas.

Tá Éire ag déanamh a díchill chun aghaidh a thabhairt ar an mbochtaineacht, ar an éagóir agus ar an damáiste dár bpláinéad, agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach, i gcónaí ag díriú ar ár n-iarrachtaí chun cúnamh a thabhairt do na daoine is mó atá ar gcúl ar dtús.

An méid a chaithimid

Caitear cistí COF na hÉireann ag baint úsáid as meascán de chuir chuige mhaoinithe chun tacú le cláir forbartha inár dtíortha comhpháirtíochta. Tacaímid le hobair eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe nó an Banc Domhanda, agus le hobair eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Baintear úsáid as maoiniú Chúnamh Éireann freisin chun tacú le géarchéimeanna éigeandála agus daonnúla. 

Le haghaidh 2023, tá leithdháileadh os cionn €1.233 bhilliún curtha ar fáil ag an Rialtas don COF. I mBuiséad 2022, leithdháileadh €1.044 bhilliún ar COF agus ba é sin an chéad uair a bhí an leithdháileadh os cionn €1 bhilliún.​  In 2021, d'infheistigh Rialtas na hÉireann níos mó ná €976 milliún i gCúnamh Oifigiúil Forbartha. Rinne an Roinn Gnóthaí Eachtracha maoirseacht agus bainistiú ar fhormhór an mhaoinithe seo (€569 milliún) trí chlár forbartha idirnáisiúnta an rialtais. Caitear cistí ag baint úsáid as meascán de chuir chuige mhaoinithe chun tacú le cláir forbartha inár dtíortha comhpháirtíochta, chun tacú le hobair eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe nó an Banc Domhanda, agus le hobair eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Baintear úsáid as maoiniú Chúnamh Éireann freisin chun tacú le géarchéimeanna éigeandála agus daonnúla. 

  • Gheall Éire €60 milliún don Chomhpháirtíocht Dhomhanda don Oideachas thar chúig bliana, le €10 milliún curtha ar leataobh don Sásra Neartaithe Cailíní.
  • Idir 2021 agus 2026, infheisteoidh Éire €42 milliún in eagraíochtaí feimineacha agus ceart ban agus tógálaithe síochána na mban.
  • Chuir Éire breis agus €9 milliún trí chistí iltaobhacha tiomnaithe chun tacú le tíortha i mbéal forbartha athléimneacht aeráide a thógáil.
  • Aithníonn Éire nach dtagann deireadh le riachtanas daonnúil nuair a bhíonn an chéad chéim éigeandála thart. In 2021, trí Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine (UNHCR), chuir Éire os cionn €19 milliún ar fáil chun tacaíocht a mhaoiniú do dhídeanaithe agus dóibh siúd atá á dteitheadh ó choinbhleacht.
  • In 2021, díríodh níos mó ná 82% de chúnamh déthaobhach na hÉireann ar chomhionannas inscne. Chomh maith leis sin, sholáthair Éire €4.7 mhilliún de bhunmhaoiniú agus de mhaoiniú déthaobhach do Mhná na Náisiún Aontaithe mar chomhpháirtí tábhachtach i ndáil leis an gcomhionannas inscne agus cumhachtú na mban a chur ar aghaidh ar fud an domhain.
  • Chuir ár bPlean um Chlár Daonnúil maoiniú ar €15.8 mhilliún ar fáil chun tacú le hEagraíochtaí Neamhrialtasacha na hÉireann chun freagairt do ghéarchéimeanna daonnúla.
  • In 2021, chaith Éire €97 milliún ar airgeadas aeráide.  ​Gheall Éire a maoiniú aeráide a dhúbailt chun €225 milliún a bhaint amach gach bliain faoin mbliain 2025.​
  • Cuirfidh Éire €250 milliún ar a laghad ar fáil don oideachas domhanda faoi 2024.

Is féidir leat miondealú mionsonraithe ar chaiteachas Chúnamh Éireann a fháil inár ​dTuarascáil Bhliantúil​.

Cén chaoi a bhfuilimid cuntasach

Ar an gcéad dul síos, táimid cuntasach do mhuintir na hÉireann as an gcaoi a ndéanaimid clár cúnaimh oifigiúil na hÉireann a bhainistiú agus a mhaoirsiú. Tá an clár faoi réir grinnscrúdaithe freisin ag Coiste Gnóthaí Eachtracha agus ag Coiste Cuntas Poiblí an Oireachtais.  Lena chinntiú go mbainistítear cistí go maith agus go dírithe, tá córais dhiana iniúchóireachta agus measúnachta i bhfeidhm againn in Éirinn agus inár bpríomhthíortha comhpháirtíochta. Déanann Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha iniúchtaí agus meastóireachtaí rialta ar gach clár.

Le haghaidh tuilleadh eolais

Féach ar láithreán gréasáin Chúnamh Éireann chun tuilleadh eolais a fháil ar chlár cúnaimh thar lear na hÉireann