Skip to main content

Ambassador’s Welcome Message

AMB Gaffey

Welcome to the website of the Permanent Mission of Ireland to the UN in Geneva. The Mission is Ireland’s representation to the United Nations Office in Geneva, and to the wide range of UN Specialised Agencies and other International Organisations based here.

The Irish Mission in Geneva was first established in 1922 to represent the Government of Ireland at the League of Nations, which Ireland formally joined in September 1923. Ireland joined the United Nations in December 1955, and a strong and active commitment to the UN has been a cornerstone of Ireland’s foreign policy since then. The UN is the principal international framework through which Ireland works to promote peace and security, disarmament, development, humanitarian action and human rights.

Geneva is home to more than 9,500 UN staff, and hosts almost 10,000 formal UN meetings every year.  It is the seat of the UN Human Rights Council and the Conference on Disarmament, and serves as the headquarters of a wide range of UN agencies, funds and programmes, including the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the Office of the UN High Commissioner for Refugees, the World Health Organisation, the International Labour Organisation, the World Intellectual Property Organisation and the UN Conference on Trade and Development. Outside the framework of the UN, Geneva is the headquarters for important bodies such as the World Trade Organisation, the International Organisation for Migration, and the International Committee of the Red Cross. The principal role of the Irish Mission is to engage with these and other international bodies to ensure that their work takes account of Ireland’s interests, priorities and values, and to engage with the work of the wide range of civil society organisations working from Geneva.

The Mission also works closely with the representatives of other European Union Member States to advance our shared priorities.   In all of our work we are guided by the principles and ambitions of the Sustainable Development Goals adopted by world leaders in September 2015.

The Mission represents and promotes Ireland’s interests and values  across the range of institutions in Geneva, and is staffed by officials from the Department of Foreign Affairs and Trade, the Department of Business, Enterprise and Innovation and the Department of Agriculture, Food and the Marine.

I hope this website provides a useful introduction to Ireland’s foreign policy priorities, to the work of the Mission, to our engagement across the United Nations system.

Michael Gaffey

  • As Gaeilge

As Gaeilge

As Gaeilge

Fáilte chuig suíomh gréasáin Bhuanmhisean na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe sa Ghinéiv. Is é an Misean ionadaí na hÉireann chuig Oifig na Náisiún Aontaithe sa Ghinéiv, agus chuig an raon leathan Sainghníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus Eagraíochtaí Idirnáisiúnta eile atá bunaithe anseo.

Bunaíodh Misean na hÉireann sa Ghinéiv i 1922 chun ionadaíocht a dhéanamh ar son Rialtas na hÉireann ag Conradh na Náisiún, eagraíocht inar ghlac Éire ballraíocht fhoirmiúil i mí Mheán Fómhair 1923. Chuaigh Éire isteach sna Náisiúin Aontaithe i mí na Nollag 1955, agus ó shin i leith tá tiomantas láidir, gníomhach do na Náisiúin Aontaithe ina bhunchloch de chuid bheartas eachtrach na hÉireann. Is é na Náisiúin Aontaithe an príomhchreat idirnáisiúnta trína mbíonn Éire ag obair ar mhaithe leis an tsíocháin agus an tslándáil, dí-armáil, forbairt, gníomh daonnúil agus cearta an duine a chur chun cinn.

Tá breis is 9,500 ball foirne de chuid na Náisiún Aontaithe sa Ghinéiv, agus is ann a bhíonn beagnach 10,000 cruinniú foirmiúil den eagraíocht sin gach bliain.  Is sa chathair sin atá Comhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine agus an Chomhdháil ar Dhí-armáil, agus ceanncheathrúna cuid mhór de ghníomhaireachtaí, cistí agus cláir na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair, an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil agus Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Trádáil agus Forbairt. Lasmuigh de chreat na Náisiún Aontaithe, is sa Ghinéiv atá ceanncheathrú ag comhlachtaí tábhachtacha amhail an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce, agus Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge. Is é an príomhról atá ag Misean na hÉireann a bheith i mbun rannpháirtíochta leo siúd agus le comhlachtaí idirnáisiúnta eile lena chinntiú go dtabharfar aird ina gcuid oibre ar leasanna, tosaíochtaí agus luachanna na hÉireann, agus chun a bheith rannpháirteach leis an obair a dhéanann an réimse leathan eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta a bhíonn ag obair ón nGinéiv.

Oibríonn an Misean i ndlúthpháirt freisin le hionadaithe ar son Bhallstáit eile an Aontais Eorpaigh d'fhonn na tosaíochtaí atá againn araon a chur chun cinn.   Bímid faoi threoir i ngach rud a dhéanaimid ag prionsabail agus uaillmhianta na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a ghlac ceannairí domhanda i mí Mheán Fómhair 2015.

Déanann an Misean ionadaíocht ar leasanna agus luachanna náisiúnta na hÉireann ar fud raon na n-institiúidí sa Ghinéiv, agus cuireann sé na leasanna agus na luachanna sin chun cinn. Cuimsítear san fhoireann oifigigh ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ón Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Tá súil agam go mbeidh an suíomh gréasáin seo ina intreoir úsáideach duit i dtaobh thosaíochtaí bheartas eachtrach na hÉireann, obair an Mhisin, agus ár gcuid rannpháirtíochta ar fud chóras na Náisiún Aontaithe.

Michael Gaffey