Skip to main content

Ambassador Fionnuala Quinlan

Ms. Fionnuala Quinlan became Ambassador to Kenya in June, 2019. She presented her credentials to President Uhuru Kenyatta on 12 June 2019.

Welcome Message

Welcome to the website of the Embassy of Ireland in Kenya.

It is my great honour to have been appointed Ambassador of Ireland to Kenya.

Since my arrival, I have been struck by the warmth of the relationship between Ireland and Kenya and the similarities between our nations. We share a history characterized by colonization, conflict and migration. Our peoples have a deep respect for our cultural heritage and traditions.

We celebrate our dance, poetry, music and song. Both nations are passionate about sport. Our families and communities are our anchors.
These bonds explain why almost 1,500 Irish people have made their home in Kenya, following in the footsteps of the missionaries, teachers, businesspeople and others who came here over decades.

The exhibition, 100 years of the Irish in Kenya, captures the significant and lasting contribution of Irish people to this great country. Created by the Embassy of Ireland in 2016, the exhibition was displayed in Nairobi National Museum and has toured widely.

The Embassy of Ireland is focused on deepening our bilateral relations with the Government of Kenya and the Governments of Somalia, Sudan and Eritrea, countries to which the Embassy is also accredited.

We work to promote Ireland as a country to trade with, invest in and visit for tourism or education purposes.

Kenya’s increasing demand for services and consumer products provides opportunities for us to deepen our trade and investment relationship to benefit both countries. To this end, our Embassy works closely with the Business Ireland Kenya network, the Kenya Irish Society and with the local Enterprise Ireland Office.

As a country which overcame great challenges to become one of the world’s most open, globalised and dynamic economies, we are keen to share our experience with Kenya. We partner with Government agencies and ministries to provide financial and technical support in areas including agri-business, private sector development and in promoting science, technology, engineering and maths (STEM) in secondary schools.

Our flagship programme is Young Scientists Kenya, which is closely modelled on the Irish competition, and works to embed stem skills among students to contribute to the Government’s Big Four and 2030 Agenda. In 2019, Ireland partnered with the Ministry of Education and others to ensure that students from all 47 counties can now participate in this premier science competition.
Of course, a key part of our work is to provide consular services to the resident Irish community and celebrate and promote our vibrant culture.

We are proud to represent Ireland in Kenya and I am confident that we can continue to deepen our bonds with the Kenyan Government and people in a way that contributes sustainably to both our nations.


Asante Sana. Go raibh míle maith agaibh. Thank you.


Fionnuala Quinlan
Ambassador of Ireland to Kenya


Ceapadh Fionnuala Quinlan ina hAmbasadóir chun na Céinia i mí an Mheithimh 2019. Chuir sí a cáilíochtaí faoi bhráid an Uachtaráin Uhuru Kenyatta an 12 Meitheamh 2019.

Teachtaireacht ón Ambasadóir

Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasadóir na hÉireann sa Chéinia.

Is mór an onóir dom a bheith ceaptha i m’Ambasadóir na hÉireann chun na Céinia.

Ó tháinig mé anseo, is díol suntais dom croíúlacht an chaidrimh idir Éirinn agus an Chéinia agus na cosúlachtaí idir ár náisiúin. Tá stair ag an dá thír ina raibh coilíniú, coimhlint agus imirce.
Tá meas mór ag an dá thír ar ár n-oidhreacht chultúrtha agus ar ár gcuid traidisiún.

Déanaimid ár gcuid damhsa, filíochta, ceoil agus amhránaíochta a cheiliúradh. Tá spéis mhór ag an dá náisiún sa spórt. Is crainn thaca dúinn ár dteaghlaigh agus ár bpobail. Míníonn na ceangail sin an chúis gur chuir beagnach 1,500 Éireannach fúthu sa Chéinia, mar a rinne na misinéirí, na múinteoirí, an lucht gnó agus na daoine eile a tháinig anseo leis na deicheanna de bhlianta anuas.

Leis an taispeántas, 100 years of the Irish in Kenya, léirítear rannchuidiú suntasach agus buanseasmhach na nÉireannach leis an tír iontach seo. Ambasáid na hÉireann a chuir an taispeántas i dtoll a chéile in 2016. Cuireadh ar taispeáint i Músaem Náisiúnta Nairobi é agus tugadh é ar camchuairt fhairsing.

Tá Ambasáid na hÉireann dírithe ar an gcaidreamh déthaobhach atá againn le Rialtas na Céinia agus le Rialtais na Somáile, na Súdáine agus na hEiritré, tíortha dá bhfuil an Ambasáid creidiúnaithe freisin, a dhoimhniú.

Oibrímid chun Éire a chur chun cinn mar thír chun trádáil léi, chun infheistiú inti agus chun cuairt a thabhairt uirthi chun críocha turasóireachta nó oideachais.

Ós rud é go bhfuil éileamh na Céinia ar sheirbhísí agus ar tháirgí tomhaltóirí ag fás, cuirtear deiseanna ar fáil dúinn ár gcaidreamh trádála agus infheistíochta a dhoimhniú chun leasa an dá thír. Chuige sin, oibríonn ár nAmbasáid go dlúth leis an Kenya Irish Society; le líonra Chumann Gnó na hÉireann-na Céinia agus le hOifig áitiúil Fhiontraíocht Éireann.

Mar thír a bhfuil dúshláin ollmhóra sáraithe aici le bheith ar cheann de na geilleagair is oscailte, is domhandaithe agus is dinimiciúla ar domhan, tá fonn orainn ár dtaithí a roinnt leis an gCéinia. Téimid i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí agus le haireachtaí Rialtais chun tacaíocht airgeadais agus theicniúil a sholáthar i réimsí lena n-áirítear gnó talmhaíochta, forbairt na hearnála príobháidí agus eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic (STEM) a chur chun cinn i meánscoileanna.

Is é Eolaithe Óga na Céinia, atá múnlaithe ar an gcomórtas Éireannach, ár bpríomhchlár suaitheanta. Oibríonn sé chun scileanna STEM a neadú i measc daltaí chun cur leis an Big Four agus le Clár Oibre 2030 an Rialtais. In 2019, chuaigh Éire i mbun comhpháirtíochta leis an Aireacht Oideachais agus le dreamanna eile lena chinntiú gur féidir le daltaí ón 47 contae uile páirt a ghlacadh sa phríomhchomórtas eolaíochta seo.

Cuid lárnach dár gcuid oibre é seirbhísí consalachta a chur ar fáil don phobal cónaitheoirí as Éirinn, ar ndóigh, agus chun ár gcultúr bríomhar a cheiliúradh agus a chur chun cinn.

Is údar mór bróid dúinn ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn sa Chéinia agus níl aon dabht agam go bhféadfaimid leanúint dár gceangail le Rialtas agus le muintir na Céinia a dhoimhniú ar bhealach a chuirfidh go hinbhuanaithe leis an dá náisiún.

Asante Sana. Go raibh míle maith agaibh. Thank you.

Fionnuala Quinlan
Ambasadóir na hÉireann chun na Céinia