Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cúnamh Éireann agus Teagasc i gcomhpháirtíocht - Forbairt Talmhaíochta ar Domhan

Inniu shínigh an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, an tUasal Joe McHugh TD, agus Stiúrthóir Theagaisc, an tOllamh Gerry Boyle, comhaontú chun athnuachan a dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht idir Cúnamh Éireann agus Teagasc, chun feabhas a chur ar chion na hÉireann i leith Forbairt Talmhaíochta ar Domhan.

Tá sé ina aidhm leis an gcomhaontú neartú eile a dhéanamh ar an gcomhoibriú leanúnach idir Cúnamh Éireann agus Teagasc, a bhfuil borradh faoi le blianta beaga anuas, ionas go bhfuil comhar i gceist anois ar an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal domhanda agus i roinnt tíortha comhpháirtíochta forbartha de chuid na hÉireann, lena n-áirítear Mósaimbíc, an Aetóip, Vítneam, an Chéinia agus an Tansáin. Tagann an comhaontú nua faoi chuimsiú chreat na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus is aidhm dó cuidiú le baint amach na spriocanna a bhaineann go háirithe le deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus an ocras. Faoin gcomhaontú, tugtar le chéile saineolas forbartha Chúnamh Éireann agus an saineolas fairsing atá ag Teagasc sa taighde talmhaíochta agus san aistriú eolais, agus déantar cónascadh ar na scileanna agus an taithí atá ag an dá chomhlacht Rialtais chun comhsprioc a bhaint amach.

Ag labhairt dó agus an comhaontú á shíniú inniu, dúirt an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, an tUasal Joe McHugh, TD:

"Tá Cúnamh Éireann tiomanta do thacaíocht a thabhairt do thíortha i mbéal forbartha chun deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus leis an ocras. Ós rud é gurb í earnáil na talmhaíochta is bonn le slite beatha fhormhór na ndaoine sna tíortha is lú forbairt, agus gur dócha gur mar sin a bheidh, ní mór go gcabhróidh ár gcláir forbartha le feidhmíocht agus soláthar na hearnála.

"Tá an taighde agus an nuáil ríthábhachtach d'fheirmeoirí cibé cá bhfuil siad. Ach dúshlán mór a bhaineann le cur le táirgiúlacht na talmhaíochta san Afraic is ea an t-eolas ceart a thabhairt do na daoine a bhfuil gá acu leis, ag an am ceart agus ar an mbealach ceart.

"Trí bheith ag obair i gcomhar le Teagasc, is féidir linne i gCúnamh Éireann leas a bhaint as ár gcuid scileanna, taighde, agus saineolais, agus an t-eolas sin a chomhroinnt le príomhthíortha comhpháirtíochta na hÉireann trínár gclár um chomhar forbartha.

"Beidh cleachtais talmhaíochta atá táirgiúil agus inbhuanaithe ríthábhachtach chun freastal ar na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide, slándáil an tsoláthair bhia, agus deireadh a chur leis an ocras.

"Go háirithe, fágann an t-athrú aeráide go bhfuil rioscaí ollmhóra i gceist i dtíortha i mbéal forbartha, atá an-leochaileach ó thaobh gorta, triomaigh, agus tuilte. Tá an méid sin feicthe go soiléir againn leis an tuile le déanaí sa Mhaláiv.

"Trí leas a bhaint as na láidreachtaí atá ag Cúnamh Éireann agus Teagasc, creidim gur féidir linn cúnamh luachmhar a thairiscint dár gcomhpháirtithe san Afraic maidir le fírinne a dhéanamh den fhís atá acu i leith thodhchaí na talmhaíochta ina dtíortha féin.

"Measaimid go bhfuil an chomhpháirtíocht seo ina dea-shampla den chomhoibriú trasrialtais, rud atá ríthábhachtach lena chinntiú go mbainfimid amach ár spriocanna forbartha inbhuanaithe sa bhaile agus thar lear."

Dúirt an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Theagaisc:

"Ina cháil mar an comhlacht náisiúnta atá freagrach as taighde talmhaíochta agus aistriú eolais in Éirinn, tá sé de chúram ar Theagasc tacú leis an iarracht náisiúnta atá dírithe ar fhorbairt talmhaíochta a neartú agus an t-ocras agus an tearc-chothú a laghdú i dtíortha tearcfhorbartha." Dúirt sé "gur fearr is féidir an cuspóir sin a bhaint amach trínár gcuid iarrachtaí agus ár n-acmhainní a ailíniú agus a chomhordú le cinn Chlár Chúnamh Éireann".

Chuir sé fáilte roimh shíniú an Mheabhráin Tuisceana "mar chéim mhór chun cinn maidir lena chinntiú go mbeidh tionchar níos spriocdhírithe ag an eolas agus an saineolas atá ag Teagasc agus ag an tiomantas atá aige d'fhorbairt talmhaíochta ar domhan i ndáil le dul i ngleic le dúshlán na slándála bia sna tíortha i mbéal forbartha."

Cheana féin, faoin gcomhoibriú, tá taighde agus tacaíocht curtha ar fáil i leith táirgeadh prátaí ag feirmeoirí beaga san Aetóip, agus tá oiliúint curtha ar bhaill foirne ón Aireacht Talmhaíochta sa Chéinia agus san Aetóip. Bhí na páirtithe comhair ag obair freisin chun Fóram na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta Talmhaíochta (IFIAD) a bhunú, lena dtugtar le chéile na páirtithe leasmhara náisiúnta a bhfuil baint acu leis an talmhaíocht idirnáisiúnta. Tá aitheantas agus tuiscint níos mó anois ar an taighde a dhéanann Teagasc agus an saineolas atá aige, agus bainfidh roinnt tíortha breise tairbhe as an gcomhoibriú faoin gcomhaontú nua seo.

CRÍOCH

An Phreasoifig

11 Bealtaine 2017

Nótaí don eagarthóir

Is é Cúnamh Éireann clár an Rialtais i dtaobh forbairt thar lear. Is rannán de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha é. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar www.irishaid.ie.

Is é cuspóir an chomhoibrithe cur le cion foriomlán na hÉireann i dtaobh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach i ndáil le deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus an ocras, trí oilteacht agus taithí an dá eagraíocht a thabhairt le chéile.

Leagtar amach príomhréimsí comhoibrithe sa Mheabhrán Tuisceana a síníodh inniu:

  • Tacaíocht theicniúil agus comhairle i leith na hoibre a dhéantar faoi chlár Chúnamh Éireann i ndáil le seirbhísí taighde, sínte agus oideachais talmhaíochta.
  • Caidreamh i leith forbairt acmhainní le príomhinstitiúidí náisiúnta a bhíonn ag plé le taighde agus aistriú eolais i réimse na talmhaíochta i bPríomhthíortha Comhpháirtíochta Chúnamh Éireann agus i dtíortha comhpháirtíochta eile.
  • Aithint na réimsí féideartha inar féidir le hearnáil taighde talmhaíochta na hÉireann cuidiú le forbairt talmhaíochta ar domhan.

Tá an Meabhrán Tuisceana sin bunaithe ar athbhreithniú ar an Meabhrán Tuisceana roimhe seo a bhí i bhfeidhm ó 2015 – 2016. I measc na réimsí comhair faoin Meabhrán Tuisceana roimhe seo bhí soláthar saineolais theicniúil do Chúnamh Éireann; bunú Fhóram na hÉireann um Fhorbairt Talmhaíochta Idirnáisiúnta (IFIAD) agus comhpháirtíochtaí le hAireachtaí Talmhaíochta agus comhpháirtithe i bPríomhthíortha Comhpháirtíochta na hÉireann.