Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tugann an tAire Flanagan aitheasc ar Bhuiséad 2016 do Dháil Éireann

Aird ar thosaíochtaí Trádála, Seirbhísí Pasanna & Seirbhísí Consalachta

Thug an tAire Flanagan aitheasc ar Bhuiséad 2016 don Dáil, ag díriú sa mhéid a bhí le rá aige ar na hacmhainní méadaithe i mBuiséad 2016 maidir le leasú agus nuachóiriú na seirbhíse pasanna, atreisiú leanúnach ár gcumas freagartha ar ghéarchéimeanna consalachta, tacaíocht leanúnach do phobail na hÉireann thar lear agus tiomantas dílis an Rialtais do chúnamh forbartha thar lear. Rinne sé tagairt do ról tábhachtach na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála maidir le téarnamh geilleagrach leanúnach na hÉireann a chur chun cinn agus a cheadaigh roinnt bearta chun faoiseamh a thabhairt do dhaoine, seirbhísí poiblí a fheabhsú agus leanúint den chonair fáis.

Dúirt an tAire Flanagan an méid seo a leanas faoi mhionsonraí leithdháileadh Bhuiséad 2016 a Roinne.

"I mo Roinnse, cuireann Buiséad 2016 méid beag maoiniú ar fáil do phríomhghníomhaíochtaí straitéiseacha atá dírithe ar freastal níos fearr a dhéanamh ar shaoránaigh Éireannacha ag an mbaile agus thar lear agus ar thacú leis na daoine is leochailí ar domhan mar a rinne muid i gcónaí."

Bhí an méid seo le rá ag an Aire maidir leis na hacmhainní a fógraíodh chun an tseirbhís pasanna a leasú agus a nuachóiriú:

"Beidh teicneolaíochtaí nua i gceist leis an gclár leasaithe pasanna - a bhfuil €4m leithdháilte dó in 2016 - a dhéanfaidh athmhúnlú radacach ar an tslí a sheachadfar pasanna thar na trí bliana amach romhainn. Is é an toradh a bheidh leis ná córas níos éifeachtaí maidir le hiarratais ar phasanna a phróiseáil, lena n-áirítear athnuachaintí ar líne, agus béim níos láidre ar iarratasóirí céaduaire agus ar réimsí a d'fhéadfadh a bheith leochaileach ó thaobh calaoise de. Cinnteoidh sé seirbhís éasca, sheasmhach do shaoránaigh cibé áit ar domhan a ndéanann siad iarratas ar phas."

Bhí an méid seo le rá ag an Aire i ndáil le hacmhainní méadaithe ó thaobh cúnamh consalachta a athbhreithniú, a leasú agus a sheachadadh:

"I mbliana, táimid go léir an-bhródúil gur sholáthar ár dtaidhleoirí an tseirbhís ab fhearr do shaoránaigh sna himthosca ba mheasa le linn ilchásanna géarchéime consalachta. Ón mbriseadh croí a bhain le titim na balcóine i Berkeley go dtí na hainghníomhartha sceimhlitheoireachta sa Túinéis agus iarmhairt an chreatha talún i Neipeal, féachann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i gcónaí le freagairt do thubaistí le cúnamh consalachta tapa, atruach agus éifeachtach a chur ar fáil dóibh siúd ar bhain tubaistí dóibh agus a dteaghlaigh.

"Tá níos mó de mhuintir na hÉireann ag taisteal chuig páirteanna leochaileacha den domhan nach bhfuil ró-shábháilte, agus dá bhrí sin tá éileamh níos mó ar chúnamh consalachta i suíomhanna geografacha neamh-thraidisiúnta agus i ndáil le saincheisteanna atá ag éirí níos casta. Bainfimid úsáid as an méid a leithdháilfear dúinn sa bhuiséad chun ár gcumas freagartha ar ghéarchéimeanna consalachta a atreisiú, ionas go mbeidh cumarsáid níos fearr againn le saoránaigh Éireannacha atá ag taisteal thar lear agus chun bealaí nuálacha a fhorbairt le comhairle agus seirbhísí a sholáthar go tapa dóibh siúd is mó a dteastaíonn sé uathu."

Mhol an tAire Flanagan an tacaíocht leanúnach do ghrúpaí pobail na hÉireann trí Chlár Tacaíochta Imirceach na Roinne:

"Tá an-áthas orm go gcinnteoidh Buiséad 2016 go mbeidh an Roinn ábalta leanúint ar aghaidh le tacaíocht dhílis a thabhairt do ghrúpaí pobail na hÉireann i ngach coirnéal den domhan trí mhaoiniú €11.6 milliún faoin gClár Tacaíochta Imirceach. Bhí an Rialtas seo in ann a thiomantas d'eisimircigh a choimeád trí na blianta deacra anuas agus an tacaíocht a bhfuil géarghá léi a sholáthar dóibh siúd a bhíonn an-leochaileach go minic."

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Flanagan faoin €40 milliún breise a chuirfear ar fáil do chúnamh forbartha thar lear:

"Táim bródúil go gcinntíonn an Buiséad seo go soiléir go bhfuil forbairt idirnáisiúnta agus an troid chun bochtaineacht agus ocras domhanda a thabhairt chun críche i gcroílár pholasaí eachtrach na hÉireann. Tá €40 milliún breise geallta ag an Rialtas do Chúnamh Oifigiúil Forbartha (ODA) sa Bhuiséad seo, méadú suntasach 7%. Rachaidh an maoiniú sin i dtreo, inter alia, aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim dhaonnúil thromchúiseach atá sa Mheánoirthear agus i gCorn na hAfraice go háirithe."

Ag tagairt dó do ról na Roinne agus an 80 misean ar fud an domhain, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá ról tábhachtach ag taidhleoirí na hÉireann maidir le téarnamh geilleagrach na hÉireann a chur chun cinn tríd ár Rannán Trádála ag an mbaile i gceanncheathrú na Roinne agus tríd ár líonra misean ar fud an domhain. Tá ár líonra i ndiaidh leathnú le blianta beaga anuas le hoifigí san Áise, san Eoraip, san Aifric agus i Meiriceá. Tugann an Chomhairle Trádála Easpórtála, a bhfuil mise mar chathaoirleach uirthi, Príomhaireachtaí, Gníomhaireachtaí Stáit agus ionadaithe ón earnáil phríobháideach le chéile chun deiseanna a uasmhéadú d'easpórtálacha as Éirinn, chun infheistíocht agus turasóireacht isteach a mhealladh agus chun comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta i réimsí mar oideachas a thógáil.

CRÍOCH

Preasoifig

14 Deireadh Fómhair 2015

 

Óráid ón Aire Gnóthaí Eachtracha & Trádála, Charlie Flanagan TD maidir le Buiséad 2016
Dé Céadaoin, 14 Deireadh Fómhair 2015

Go raibh maith agat, a Cheann Comhairle.

Tá áthas orm aitheasc a thabhairt don Teach tráthnóna maidir le Buiséad 2016 agus na pleananna atá agam don bhliain amach romhainn mar Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Táim ag roinnt mo chuid ama tráthnóna le mo chomhghleacaithe ón Roinn, an tAire Seán Sherlock agus an Aire Jimmy Deenihan.
Is buiséad dearfach é Buiséad 2016 agus é mar fhianaise ar an dul chun cinn atá déanta againn mar thír le blianta beaga anuas, ag teacht trí thréimhse a bhí crua d'iliomad daoine, go dtí staid inar féidir linn bearta a thabhairt isteach a thabharfaidh faoiseamh do dhaoine, a mhéadóidh agus a fheabhsóidh seirbhísí agus a thacóidh lenár téarnamh geilleagrach leanúnach.

"I mo Roinnse, cuireann Buiséad 2016 méid beag maoiniú ar fáil do phríomhghníomhaíochtaí straitéiseacha atá dírithe ar fhreastal níos fearr a dhéanamh ar shaoránaigh Éireannacha ag an mbaile agus thar lear agus ar thacú leis na daoine is leochailí ar domhan mar a rinne muid i gcónaí."

Ba mhaith liom an deis seo a thapú le mo bhuíochas a chur in iúl go hoifigiúil do thiomantas chomhaltaí foirne mo Roinnse a d'oibrigh go crua agus go solúbtha, mar a rinne a gcomhghleacaithe ar fud na hearnála poiblí, chun seirbhísí a sheachadadh i dtréimhse gheilleagrach chrua, ag obair go díograiseach chun seirbhísí a chur ar fáil dár gcuid saoránach, chun síocháin agus athmhuintearas a chur chun cinn ar ár n-oileán, chun ár luachanna a chur chun cinn go hidirnáisiúnta agus chun ár dtionchar a neartú go hidirnáisiúnta laistigh den AE, an ESCE agus ag na NA.

"Tá ról tábhachtach chomh maith ag taidhleoirí na hÉireann maidir le téarnamh geilleagrach na hÉireann a chur chun cinn tríd ár Rannán Trádála ag an mbaile i gceanncheathrú na Roinne agus tríd ár líonra misean ar fud an domhain. Tá ár líonra i ndiaidh leathnú le blianta beaga anuas le hoifigí san Áise, san Eoraip, san Afraic agus i Meiriceá. Tugann an Chomhairle Trádála Easpórtála, a bhfuil mise mar chathaoirleach uirthi, Príomhaireachtaí, Gníomhaireachtaí Stáit agus ionadaithe ón earnáil phríobháideach le chéile chun deiseanna a uasmhéadú d'easpórtálacha, chun infheistíocht agus turasóireacht isteach a mhealladh agus chun comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta i réimsí mar oideachas a thógáil. Cuireann an obair sin le samhail an Phlean Gníomhaíochta Bliantúil maidir le Poist ar chuir mo chomhghleacaí, an tAire Bruton, tús léi, a chabhraigh le 125,000 post a sheachadadh ón gcéad Phlean Gníomhaíochta in 2012 i leith. Ar deiridh, táimid dírithe ar phoist do dhaoine anseo ag an mbaile agus ar gheilleagar sláintiúil inbhuanaithe a chruthú a cheadóidh don Rialtas níos mó seirbhísí poiblí agus seirbhísí poiblí níos fearr a chur ar fáil. Tá Buiséad 2016 dírithe ina iomláine ar fhaoiseamh agus ar sheirbhísí níos fearr a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann, trí chéimeanna mar laghdú sa Mhuirear Sóisialta Uilíoch, níos mó altraí agus dochtúirí don tseirbhís sláinte, cúram leanaí níos inacmhainne agus ar chaighdeán níos fearr, agus deireadh a chur leis an mbealach mí-chuí a chaitear leo siúd atá féinfhostaithe. Is céimeanna ciallmhara inacmhainne iad go léir a choinneoidh an téarnamh ag imeacht agus a thabharfaidh a gcuid buntáistí chuig níos mó teaghlach. Ag teacht le beartas an Rialtais, cuireann Buiséad 2016 deiseanna ar fáil do mo Roinnse ionas gur féidir liom níos mó a sheachadadh dár gcuid saoránach agus do na daoine is leochailí ar fud an domhain.

Leasú agus nuachóiriú pasanna

An tseachtain seo caite sheol mé an Cárta Pas – an chéad ceann dá shórt ar domhan. Tugadh an Cárta isteach chun bealach taistil níos caoithiúla a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann – agus anois glactar leis i 31 tír ar fud na hEorpa. Bhí cuideachtaí teicneolaíochta nuálacha as Éirinn páirteach sa dearadh agus ghin an éascaíocht a bhain le hiarratas a dhéanamh ag sealbhóirí Pas – trí Aip nó ar líne – os cionn 6,300 iarratas ó seoladh é níos lú ná 10 lá ó shin. Trí Bhuiséad 2016, leanfaidh mé leis an bpróiseas leasaithe agus athchóirithe pasanna sin.

Tá an t-éileamh ar phasanna ag fás de réir mar a thagann méadú ar thaisteal, mar a mhéadaíonn an daonra agus mar a méadaíonn an úsáid a bhaintear as an pas mar dhoiciméad aitheantais. Tá cinntí maidir le teidlíocht do phasanna ag éirí níos casta mar gheall ar éagsúlacht níos leithne teaghlach agus ar na hathruithe a bhaineann le forálacha caomhnóireachta. Tá muid faoi bhagairt chomh maith ag calaois sofaisticiúil agus mar gheall ar bhradaíl aitheantais. In éineacht leis na dúshláin sin, tá fás tagtha ar an méid a mbíonn saoránaigh ag súil leis i dtéarmaí éifeachtachta, solúbthachta agus seachadta tráthúil seirbhísí poiblí, agus an ceart ar fad acu.
Ní mór dár Seirbhís Pasanna freagairt go hiomlán má táimid chun na leibhéil is airde seirbhíse do chustaiméirí a sheachadadh agus an seasamh agus sláine idirnáisiúnta iontach an phas Éireannaigh a chothabháil. Tá dul chun cinn mór déanta againn; baineann ár leabhar pasanna na caighdeáin is airde deartha agus slándála idirnáisiúnta amach agus tá feabhas tagtha ar na hagaí slánúcháin maidir le hiarratais ar phasanna.

É sin ar fad ráite, tá an teicneolaíocht atá mar bhonn taca ag an tseirbhís pasanna os cionn deich mbliana d'aois agus ní féidir a mheas go bhfuil sí solúbtha go leor chun dul in oiriúint do riachtanais na seirbhíse a bhíonn ag athrú. Agus níl sí leordhóthanach ó thaobh riachtanais amach anseo. "Beidh teicneolaíochtaí nua i gceist leis an gclár leasaithe - a bhfuil €4m leithdháilte dó faoi Vóta 28 in 2016 - a dhéanfaidh athmhúnlú radacach ar an tslí a sheachadfar pasanna thar na trí bliana amach romhainn. Is é an toradh a bheidh leis ná córas níos luathaithe maidir le hiarratais ar phasanna a phróiseáil, lena n-áirítear athnuachaintí ar líne, agus béim níos láidre ar iarratasóirí céaduaire agus ar réimsí a d'fhéadfadh a bheith leochaileach ó thaobh calaoise de. Cinnteoidh sé seirbhís éasca agus sheasmhach do shaoránaigh cibé áit ar domhan a ndéanann siad iarratas ar phas."

Is cuid riachtanach é pas éifeachtach do gach thír agus go háirithe d'Éirinn, atá idirnasctha go mór ar fud an domhain. Tá sé i gceist leis an gclár seo seirbhís bheidh bunaithe níos mó ar an saoránach a sheachadadh agus tógáil ar shláine an phas Éireannaigh chun leasa gach éinne.

Cúnamh consalachta.

Gné amháin d'obair mo Roinne agus a cuid misin a déantar neamhaird di in amanna is é an cúnamh consalachta a chuirimid ar fáil do os cionn 1,600 saoránach de chuid na hÉireann agus dá dteaghlaigh gach bliain. Go minic, bíonn cásanna íogaire i gceist a bhaineann le bás, gabháil nó daoine in ospidéil thar lear. "I mbliana, táimid go léir an-bhródúil gur sholáthair ár dtaidhleoirí an tseirbhís ab fhearr do shaoránaigh sna himthosca ba mheasa le linn ilchásanna géarchéime consalachta. Ón mbriseadh croí a bhain le titim na balcóine i Berkeley go dtí na hainghníomhartha sceimhlitheoireachta sa Túinéis agus iarmhairt an chreatha talún i Neipeal, féachann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i gcónaí le freagairt do thubaistí le cúnamh consalachta tapa, atruach agus éifeachtach a chur ar fáil dóibh siúd ar bhain tubaistí dóibh agus a dteaghlaigh.

Is féidir linn a bheith an-bhródúil as an tiomantas sin a bheith ag freastal ar ár saoránach - ach ní mór dúinn a chinntiú gur féidir an caighdeán sin a chothú i bhfianaise na ndúshlán domhanda nua atá ag teach chun cinn. Chun sin a dhéanamh, ní mór dúinn féachaint arís ar ár seachadadh agus athchóiriú a dhéanamh de réir mar is gá. Tráth a bhfuil níos mó Éireannach ag taisteal chuig codanna de dhomhan luaineach nach bhfuil chomh slán sin, caithfimid a bheith ag súil le héileamh breise ar chúnamh consalachta in ionaid gheografacha neamhthraidisiúnta agus ar shaincheisteanna atá ag éirí níos casta de shíor.

Úsáidfimid ár leithdháileadh den bhuiséad lenár gcumas freagartha géarchéime consalachta a threisiú, le cumarsáid níos fearr a dhéanamh le saoránaigh Éireannacha atá ag taisteal thar lear agus le bealaí nuálacha a fhorbairt chun comhairle agus seirbhísí a chur ar fáil go tapa dóibh siúd is mó a bhfuil cabhair uathu.

Clár Tacaíochta d’Eisimircigh

Labhróidh mo chomhghleacaí, an tAire Deenihan leis an Teach faoina thosaíochtaí siúd do 2016. "Tá an-áthas orm go gcinnteoidh Buiséad 2016 go mbeidh an Roinn ábalta leanúint ar aghaidh le tacaíocht dhílis a thabhairt do ghrúpaí pobail na hÉireann i ngach coirnéal den domhan trí mhaoiniú €11.6 milliún faoin gClár Tacaíochta Imirceach.

Bhí an Rialtas seo in ann a thiomantas d'eisimircigh a choimeád trí na blianta deacra anuas agus an tacaíocht a bhfuil géarghá léi a sholáthar dóibh siúd a bhíonn an-leochaileach go minic." Cé go bhfuil súil againn anois go bhfuil cuid mhaith díobh sin a d’fhág le blianta beaga ag cuimhneamh ar fhilleadh ar an mbaile, ceadaíonn an maoiniú seo dúinn leanúint leis an dtacaíocht dóibh siúd atá socraithe síos thar lear. Díreoidh an tAire Deenihan níos mionsonraithe ar an réimse seo agus ba mhaith liom an deis seo a thapú é a mholadh as a chur chuige fuinniúil agus paiseanta i leith a Aireachta – ní féidir liom cuimhneamh ar aon duine níos fearr le ról céad Aire riamh an Stáit seo don Diaspóra a chomhlíonadh.

Cúnamh Forbartha Idirnáisiúnta

Ar deireadh, táim bródúil go gcinntíonn an Buiséad seo go soiléir go bhfuil forbairt idirnáisiúnta agus an troid chun bochtaineacht agus ocras domhanda a thabhairt chun críche i gcroílár pholasaí eachtrach na hÉireann. Tá €40 milliún breise geallta ag an Rialtas do Chúnamh Oifigiúil Forbartha (ODA) sa Bhuiséad seo, méadú suntasach 7%. Rachaidh an maoiniú sin i dtreo, inter alia, aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim dhaonnúil thromchúiseach atá sa Mheánoirthear agus i gCorn na hAfraice go háirithe." Díreoidh an tAire Sherlock ar mhionsonraí an réimse seo ar ball beag.

Ar deireadh, a Cheann Comhairle, molaim Buiséad 2016 don Teach agus tá mé ag súil go leanfaidh mo Roinn ag seachadadh seirbhísí ríthábhachtacha do mhuintir na hÉireann agus go ndéanfaimid ár gcuid i bhfeabhsú agus i gcoinneáil ár dtéarnaimh eacnamaíoch, chun leasa ár saoránach.

CRÍOCH