Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tugann an tAire Flanagan aitheasc os comhair an tSeanaid faoi fhreagra na hÉireann ar an mBagairt ón

Maidin inniu, thug an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, aitheasc uaidh os comhair an tSeanaid faoi fhreagra na hÉireann ar an mbagairt sceimhlitheoireachta ón ISIS.

Dúirt sé:

"Cé go bhfuil ISIS ina bhagairt theoranta faoi láthair don AE agus d'Éirinn, is beag amhrais atá ann i leith na huaillmhéine atá aige a chuid foréigin agus sceimhle a thabhairt chomh fada leis an Eoraip.

"Táimid ag obair i ndlúthpháirt lenár gcomhpháirtithe san AE agus trí na Náisiúin Aontaithe chun ár gcuid iarrachtaí a chomhordú agus chun na huirlisí atá ar fáil dúinn a neartú. Sna conclúidí ón gcruinniú a bhí ag Comhairle an AE um Ghnóthaí Eachtracha i mí Feabhra, ar fhreastail mé uirthi, leagadh amach cúig thosaíocht i dtaobh chur in aghaidh na sceimhlitheoireachta ar bhonn idirnáisiúnta: comhpháirtíochtaí a neartú le tíortha tábhachtacha; tacú le forbairt acmhainní; an radacú agus an t-antoisceachas foréigneach a chomhrac; comhar idirnáisiúnta a chur chun cinn agus dul i ngleic le tosca agus géarchéimeanna bunúsacha.

"Tar éis cruinniú speisialta den Chomhairle Eorpach, leag Ceannairí Stáit agus Rialtais an AE amach raon tosaíochtaí lena dtreorófar obair a dhéanfaidh an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha agus an Chomhairle Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile amach anseo. Leagadh amach na tosaíochtaí sin faoi thrí cheannteideal: slándáil na saoránach a chinntiú, an radacú a chosc agus luachanna a chosaint, agus comhoibriú lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta.

"Rinne Éire comh-urraíocht ar Rún 2178 (2014) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, rún a ritheadh d'aontoil, maidir le trodaithe sceimhlitheoireachta coigríche, agus tá cur chuige an AE i gcomhréir le cur chuige na Náisiún Aontaithe.

"Glactar cur chuige cuimsitheach, a chomhlíonann prionsabail chearta an duine, sa Rún maidir le dul i ngleic le fadhb na dtrodaithe coigríche de réir an dlí idirnáisiúnta. Cuirtear béim ann ar an gá atá le dul i ngleic le bunchúiseanna na radacaithe trí thionscnaimh for-rochtana pobail, agus trí dhíriú an tráth céanna ar bhearta dlí agus slándála a neartú. Tá an straitéis chuimsitheach sa Rún ag teacht le cur chuige na hÉireann ar an gceist seo.

"Sa chur chuige atá ag an tír seo, baintear leas as bearta coisctheacha mar aon leis an gcumas chun iompar a bhaineann leis an sceimhlitheoireacht a ionchúiseamh. Cé go bhféadfadh sé go ndéanfar ionsaí ar Éirinn, ní mheastar gur dócha go dtarlóidh sé sin, agus níl aon fhaisnéis ar leith againn maidir le bagairt ar Éirinn. Tá líon beag daoine lonnaithe anseo a thugann tacaíocht don antoisceachas. Déanann an Garda Síochána monatóireacht dhlúth ar ghníomhaíochtaí na daoine sin.

"Thairis sin, coinníonn an Garda Síochána leibhéal na bagartha ón sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta faoi athbhreithniú leanúnach i bhfianaise forbairtí leanúnacha agus glacann siad na bearta cuí chun gníomhú in aghaidh na bagartha sin. Tá tacaíocht iomlán an Rialtais acu chuige sin. Mar aon leis sin, feidhmíonn na Gardaí clár caidrimh phobail forásach, trína mbíonn siad i dteagmháil le gach pobal mionlaigh sa Stát, tríd an Oifig Chiníoch Idirchultúrtha agus Éagsúlachta.

"Sa chur chuige atá ag an tír seo, baintear leas as bearta coisctheacha mar aon leis an gcumas chun iompar a bhaineann leis an sceimhlitheoireacht a ionchúiseamh, agus bhí an tAire Fitzgerald an-ghníomhach sa réimse sin. Maidir le bearta coisctheacha, déanann an Garda Síochána monatóireacht ar ghluaiseachtaí na ndaoine a bhfuil amhras ina leith go bhfuil siad páirteach in iompar antoisceach. Mar aon leis sin, feidhmíonn na Gardaí clár caidrimh phobail forásach tríd an Oifig Chiníoch Idirchultúrtha agus Éagsúlachta.

"Maidir leis an acmhainn chun daoine a ionchúiseamh, tá reachtaíocht againn cheana ón mbliain 2005 ina ndéantar foráil do chionta na buamála sceimhlitheoireachta agus chistiú na sceimhlitheoireachta. Le déanaí, d'achtaíomar an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) (Leasú) 2015, faoinar cruthaíodh trí chion nua: briogadh poiblí um chion sceimhlitheoireachta a dhéanamh, earcaíocht le haghaidh na sceimhlitheoireachta agus oiliúint don sceimhlitheoireacht.

"Ní mór go gcuirfí san áireamh i réiteach cuimsitheach ar an dúshlán a bhaineann le ISIS iarrachtaí ar réiteach polaitiúil a chur chun cinn sa tSiria, bunaithe ar phrionsabail na Ginéive, chomh maith le tacaíocht idirnáisiúnta don Rialtas aontachta nua san Iaráic, agus spreagadh á thabhairt dó chun an uileghabhálacht agus an t-athmhuintearas a shaothrú. Aithnímid freisin an tionchar daonnúil ollmhór atá ag an gcoimhlint atá ann faoi láthair agus, go dtí seo, tá níos mó ná €41 mhilliún geallta don fhaoiseamh daonnúil ó thús na coimhlinte sa tSiria.

"Ní ghlacann Éire ná an domhan mór in aon chor leis an bhforéigean brúidiúil agus le cultúr an fhuatha lena ndéantar feachtas sceimhle ISIS a ghríosú, agus is bagairt iad ar luach na saoirse agus luach dhínit an duine, luachanna lena seasaimid. Déanann gníomhartha ISIS an dochar is mó do na daoine i réigiún an Mheánoirthir, go háirithe mná agus cailíní; mionlaigh eitneacha agus reiligiúnacha ar nós Críostaithe agus Iasaídeach; baill den phobal aerach; agus grúpaí leochaileacha eile atá ar phríomh-íospartaigh ghníomhartha mídhaonna ISIS.

"Déanaim cáineadh freisin ar scrios toiliúil na ndéantán cultúrtha agus na bhfoirgneamh ársa sa Mheánoirthear, Áit Dúchais na Sibhialtachta, a fhágann go bhfuil dochar doleigheasta déanta do stair an chine daonna."